Cấu trúc, chức năng ARN và quá trình phiên mã.

Đề gồm 20 câu hỏi trắc nhiệm Sinh Học giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung trong tài liệu dành cho khóa 99 về "Cấu trúc, chức năng ARN và quá trình phiên mã". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Số câu: 20
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 00:00 16/06/2016 - 00:00 17/06/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 00:30 16/06/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 75

Đề gồm 20 câu hỏi trắc nhiệm Sinh Học giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung trong tài liệu dành cho khóa 99 về "Cấu trúc, chức năng ARN và quá trình phiên mã". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\