Đề Xê-mi-na 99 số 01 môn Vật Lí - Giải Toán Dao Động Bằng Cách Viết Phương Trình Dao Động Điều Hòa.

Đề gồm 5 câu hỏi trắc nhiệm Vật Lí giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung đã thảo luận trong bài Xê-mi-na 99 số 1 về "Giải Toán Dao Động Bằng Cách Viết Phương Trình Dao Động Điều Hòa". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Số câu: 5
Thời gian làm: 67 phút
Thời gian sự kiện: 20:30 29/05/2016 - 21:15 29/05/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:00 29/05/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 281

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\