Đề Xê-mi-na số 06 môn Vật Lí

Đề gồm 10 câu hỏi trắc nhiệm Vật Lí giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung đã thảo luận trong bài Xê-mi-na số 06

Số câu: 10
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 21:00 22/04/2016 - 22:00 22/04/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:30 22/04/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 247

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
Thời gian
\