Đề Xê-mi-na số 07 môn Hóa Học

Đề gồm 10 câu hỏi trắc nhiệm Hóa Học giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung đã thảo luận trong bài Xê-mi-na số 07

Số câu: 10
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 21:00 06/05/2016 - 22:30 06/05/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 00:00 07/05/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 276

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
Thời gian
\