Đề Xê-mi-na số 10 môn Vật Lí - L, C biến thiên để URL, URC đạt cực trị

Đề gồm 10 câu hỏi trắc nhiệm Vật Lí giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung đã thảo luận trong bài Xê-mi-na số 10 về "L, C biến thiên để URL, URC đạt cực trị". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Số câu: 10
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 20:30 27/05/2016 - 21:30 27/05/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:30 27/05/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 431

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
Thời gian
\