Lize - Hóa học 12 - Cacbohidrat

Số câu: 30
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 04/08/2017 - 06:00 05/08/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:50 22/07/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 30
Số người tham gia: 277

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\