Lize - Sinh học - Kiểm tra phần quy luật Menđen

Kiểm tra kiến thức phần quy luật Menđen

Số câu: 20
Thời gian làm: 30 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 14/10/2017 - 15:04 02/10/2018
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:30 14/10/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 72

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\