Lize - Tiếng Anh - Kiểm tra ngữ pháp Unit 3, Unit 4

Kiểm tra ngữ pháp Reported speech, passive voice, kỹ năng đọc, viết, phát âm.

Số câu: 40
Thời gian làm: 30 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 28/10/2017 - 06:00 29/10/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:45 28/10/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 130

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\