Lize - Tiếng Anh - Kiểm tra phát âm "ed" và ôn lại các thì.

Cách phát âm t, d, id và các thì hiện tại, quá khứ, tương lai

Số câu: 40
Thời gian làm: 20 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 05/08/2017 - 06:00 06/08/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:40 05/08/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 308

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\