Lize - Tiếng Anh 12 - Kiểm tra học kì I

Đề gồm 40 câu, nội dung bao gồm toàn bộ các kiến thức của học kì I.

Số câu: 40
Thời gian làm: 45 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 12/12/2017 - 21:00 12/12/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:45 12/12/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 200

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\