Lize - Vật lí - Đánh Giá Chuyên Đề VL02 - Sóng cơ học - Số 1

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Dao động và Sóng cơ học.

Số câu: 70
Thời gian làm: 35 phút
Thời gian sự kiện: 17:28 13/02/2017 - 17:28 15/07/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 18:58 13/02/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 404

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Dao động và Sóng cơ học.

Bảng xếp hạng tạm thời

STT
Người chơi
Điểm
\