Lize - Vật lí - Kiểm tra chuyên đề 01: Động học chất điểm

Đề thi có nội dung là các kiến thức trọng tâm trong chương Động học chất điểm.
Chúc các em làm bài tốt !! ^^

Số câu: 25
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 23/09/2018 - 00:00 30/09/2018
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:45 23/09/2018
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 125

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\