Lize - Vật lí - Kiểm tra Dao Động Cơ - Sóng cơ - Lần 2

Đề thi bao hàm nội dung kiến thức trọng tâm trong chương Dao động cơ học và một phần đầu của chương Sóng cơ.
Chúc các em làm bài tốt !! ^^

Số câu: 30
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 20/10/2017 - 06:00 21/10/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:00 20/10/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 97

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\