Lize - Vật lí 10 - Kiểm tra các định luật bảo toàn

Đề thi bao gồm kiến thức về các định luật bảo toàn, giúp các em kiểm tra, đánh giá kiến thức tốt nhất. Chúc các em làm bài tốt <3

Số câu: 20
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 16/02/2019 - 00:56 13/05/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:26 16/02/2019
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 20

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\