Mối quan hệ giữa Li độ, Vận tốc và Gia tốc trong dao động diều hòa

Đề gồm 15 câu hỏi trắc nhiệm Vật Lí giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung trong tài liệu dành cho khóa 99 về "Mối quan hệ giữa Li độ, Vận tốc và Gia tốc trong giao động diều hòa". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Số câu: 15
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 00:00 12/07/2016 - 00:00 13/07/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 00:00 12/07/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 161

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\