Phương Pháp Quy Đổi

Đề gồm 10 câu hỏi trắc nhiệm Hóa Học giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung trong tài liệu dành cho khóa 99 số 1 về "Phương Pháp Quy Đổi". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Số câu: 10
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 00:00 14/07/2016 - 00:00 15/07/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 00:30 14/07/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 110

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\