Sử Dụng Đường Tròn Hỗn Hợp Để Giải Toán Dao Động Điều Hòa

Đề gồm 5 câu hỏi trắc nhiệm Vật Lí giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung trong tài liệu dành cho khóa 99 về "Sử Dụng Đường Tròn Hỗn Hợp Để Giải Toán Dao Động Điều Hòa". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Số câu: 5
Thời gian làm: 25 phút
Thời gian sự kiện: 00:00 08/06/2016 - 00:00 09/06/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 00:30 08/06/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 178

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\