Xác định thời điểm, số lần qua một vị trí xác định trong dao động điều hòa.

Đề gồm 10 câu hỏi trắc nhiệm Vật Lí giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung trong tài liệu dành cho khóa 99 về "Xác định thời điểm, số lần qua một vị trí xác định trong dao động điều hòa.". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Số câu: 10
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 00:00 19/07/2016 - 00:00 20/07/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 00:00 19/07/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 114

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\