Bài tập tìm lỗi sai trong câu tiếng Anh có đáp án

17:05 28/11/2016

Có 10 lỗi sai phổ biến thường được khai thác ở dạng Bài tập tìm lỗi sai trong câu tiếng Anh. Bài viết sẽ đề cập đến các lỗi sai thường gặp này. Cùng với đó là một số bài tập tìm lỗi sai có đáp án để học sinh luyện tập.

Tìm lỗi sai trong câu tiếng Anh

bài tập tìm lỗi sai trong câu tiếng Anh

Các Lỗi sai thường gặp

Trong bài tập tìm lỗi sai trong đề thi tiếng Anh, các em sẽ gặp 2 dạng lỗi chính là: lỗi sai về chính tả và lỗi sai về ngữ pháp.

Lỗi sai chính tả

Người ra đề sẽ cho một từ viết sai chính tả (sai vì thừa hoặc thiếu chữ cái). Nhiệm vụ của các em là phải tìm ra lỗi sai đó thông qua kiến thức từ vựng đã học.

Lỗi sai ngữ pháp

Đây là các dạng phổ biến nhất trong dạng bài tập tìm lỗi sai. Dưới đây là một số lỗi mà các đề thi thường yêu cầu các em tìm ra

1. Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Quy tắc cơ bản là chủ ngữ số ít đi với động từ chia ở dạng số ít, chủ ngữ số nhiều đi với động từ chia ở dạng số nhiều. Ngoài ra còn có một số trường hợp khác mà các em cũng phải nắm vững.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

like (A) pupils (B) who works (C) very hard (D).

Who ở đây là thay cho pupils vì vậy động từ trong mệnh đề quan hệ phải phù hợp với chủ ngữ tức ở dạng số nhiều. Do đó lỗi sai cần tìm là C.

Bên cạnh đó, các em cần chú ý đến một số danh từ có dạng số ít, số nhiều không theo quy luật thông thường là thêm đuôi “s” hay “es”, ví dụ như: a child – children, a man – men, a sheep – sheep, a bacterium – bacteria,… 

2. Sai về thì của động từ

Nếu các em lưu ý đến trạng ngữ chỉ thời gian trong câu thì việc xác định thì của động từ sẽ vô cùng dễ dàng.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau

We (A) only get (B) home (C) from France (D) yesterday.

Do có trạng từ yesterday (hôm qua) nên động từ phải chia ở thì quá khứ - lỗi sai cần tìm là B.

3. Sai đại từ quan hệ

Các đại từ quan hệ whowhosewhomwhichthat... đều có cách sử dụng khác nhau. Ví dụ who thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là chủ ngữ, which thay thế cho danh từ chỉ vật...

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

He gave (A) orders to the manager (B) whose (C) passed them (D) on to the foreman.

Whose là đại từ quan hệ đóng vai trò là tính từ sở hữu. Trong trường hợp này ta dùng một đại từ quan hệ bổ nghĩa cho danh từ manager. Không thể dùng đại từ “whose” vì “whose” dùng để chỉ sự sở hữu. Do đó, ta dùng who – lỗi sai cần tìm là C.

4. Sai về bổ ngữ

Các em phải chú ý khi nào thì dùng to infinitivebare infinitive hoặc V-ing.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

I want to travel (A) because (B) I enjoy to meet (C) people and seeing new places (D).

Ta có cấu trúc: enjoy + V-ing nên lỗi sai cần tìm là C.

5. Sai về câu điều kiện

Có 3 loại câu điều kiện với 3 cấu trúc và cách dùng khác nhau. Chỉ cần ghi nhớ và áp dụng đúng thì việc xác định lỗi sai sẽ không hề khó khăn

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

What would (A) you do (B) if you will win (C) a million (D) pounds?

Đây là câu điều kiện không có thực ở hiện tại (điều kiện loại 2) nên động từ ở mệnh đề if chia ở quá khứ. (To be được chia là were cho tất cả các ngôi).

6. Sai về giới từ

Giới từ thường đi thành cụm cố định như to be fond of, to be fed up with, to depend on, at least.... Các em cần phải học thuộc lòng những cụm từ đó.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

We're relying (A) with (B) you to find (C) a solution (D) to this problem.

To rely on sb: tin cậy, trông đợi vào ai. Do đó, B là đáp án cần tìm.

7. Sai hình thức so sánh

Có 3 hình thức so sánh là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Các em phải nắm vững cấu trúc của từng loại vì người ra đề thường cho sai hình thức so sánh của tính/ trạng từ hoặc cố tình làm lẫn giữa 3 loại so sánh với nhau.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

The North (A) of England (B) is as industrial (C) than the South (D).

Đây là câu so sánh hơn vì có than – as industrial phải được chuyển thành more industrial.

8. Cấu trúc: So...that... và such...that...

Ta có 2 cấu trúc câu sau:

So + adj/ adv + that + clause

Such + (a/ an) + adj + n + that + clause

Quan sát câu đã cho xem có mạo từ a/ an hay danh từ hay không để dùng so hoặc such.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

It seems (A) like so (B) a long way to drive (C) for just (D) one day.

Có mạo từ a nên câu phải dùng cấu trúc such...that... B là đáp án cần tìm.

9. Sai về định từ

Lỗi về định từ thường về mạo từ (a, an, the), số từ (one, two, three,…), lượng từ (some, any, few, a few, little, a little many, much,…)

Các em học sinh hay nhầm lẫn giữa “many” và “much”. “many” dùng trước danh từ đếm được số nhiều còn “much” dùng trước danh từ không đếm được.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

I don't want to invite (A) too much (B) people because (C) it's quite (D) a small flat.

People là danh từ đếm được nên phải dùng many thay cho much.

Nhiều em cũng vẫn còn gặp khó khăn trong việc phân biệt “few”, “a few”, “little”, “a little”. “few” và “a few” đi với danh từ đếm được. “little”, “a little” đi với danh từ không đếm được. “a few” và “a little” mang nghĩa là một vài, sắc thái nghĩa tích cực. Còn “few” và “little” mang nghĩa là ‘rất ít’ (sắc thái nghĩa tiêu cực)

10. Sai về sử dụng liên từ

Lỗi về liên từ là lỗi cũng phổ biến trong bài tìm lỗi sai. Nhiều em vẫn còn chưa chắc chắn về cấu trúc với: because, because of, despite/ in spite of, although, so that, however, and,

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

Nobody could (A) hear (B) her because of (C) she spoke too quietly (D).

Sau because là một mệnh đề, còn sau because of là danh từ. Vậy sai ở C.

Đó là những lỗi sai các em có thể gặp trong dạng bài tập này khi làm đề thi Đại học. 

Bài tập tìm lỗi sai có đáp án

Dưới đây là một số bài tập tìm lỗi sai có thể xuất hiện trong đề thi Đại học. Thử sức nhé.


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X