Bài tập về Giảm phân và thụ tinh có đáp án

15:11 20/09/2016

Bài tập về giảm phân và thụ tinh được chia ra thành rất nhiều dạng. Có thể kể đến như xác định số lượng NST, số Cromatit và số tâm động qua các thời kỳ của giảm phân, cách tính số giao từ, hợp tử và số NST môi trường cung cấp.

Giảm phân và Thụ tinh

bài tập về giảm phân và thụ tinh

Kiến thức cần nhớ

Phương pháp xác định số lượng NST, số crômatit và số tâm động qua các kì của giảm phân

Các kì giảm phân

Số NST

Số crômatit

Số tâm động

Trung gian I

2n kép

4n

2n

Kì đầu I

2n kép

4n

2n

Kì giữa I

2n kép

4n

2n

Kì sau I

2n kép

4n

2n

Kì cuối I

n kép

2n

n

Trung gian II

n kép

2n

n

Kì đầu II

n kép

2n

n

Kì giữa II

n kép

2n

n

Kì sau II

2n đơn

0

2n

Kì cuối II

n đơn

0

n

 

Tính số giao tử và số hợp tử được hình thành

a. Tính số giao tử hình thành

- Số tinh trùng hình thành = Số tế bào sinh tinh x 4

- Số tinh trùng X hình thành = Số tinh trùng Y hình thành

- Số trứng hình thành = Số tế bào sinh trứng

- Số thể định hướng = Số tế bào sinh trứng x 3

b. Tính số hợp tử tạo ra

- Số hợp tử = Số tinh trùng thụ tinh = Số trứng thụ tinh

- Số hợp tử XX = Số tinh trùng X thụ tinh

- Số hợp tử XY = Số tinh trùng Y thụ tinh

c. Tính hiệu suất thụ tinh

- Tỉ lệ thụ tinh của tinh trùng =   Số tinh trùng thụ tinh/Tổng số tinh trùng hình thành

- Tỉ lệ thụ tinh của trứng = Số trứng thụ tinh/Tổng số trứng hình thành

Tính số loại giao tử và hợp tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST

a. Số loại giao tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST

- Nếu không có tiếp hợp và trao đổi chéo: Số loại giao tử  = 2n   (n = Số cặp NST tương đồng)

- Nếu có tiếp hợp và trao đổi chéo: Số kiểu giao tử = 2n+m  (m = Số cặp NST có trao đổi đoạn)

b. Số loại hợp tử:

- Số loại hợp tử = Số loại giao tử ♂ x Số loại giao tử ♀

c. Số loại giao tử chứa NST của cha hoặc mẹ và số loại hợp tử được di truyền NST từ ông bà (không có trao đổi đoạn)

- Số loại giao tử chứa a NST có nguồn gốc từ cha (a ≤ n):  $C_n^a$ = $\frac{{n!}}{{a!(n - a)!}}$   

- Số loại giao tử chứa b NST có nguồn gốc từ mẹ  (b ≤ n):  $C_n^b$= $\frac{{n!}}{{b!(n - b)!}}$      

- Số loại hợp tử được di truyền a NST từ ông nội là số kiểu tổ hợp giữa các loại giao tử chứa a NST của cha với tất cả các loại giao tử cái: $\frac{{n!}}{{a!(n - a)!}}$.2n   = $C_n^a$.2n

- Số loại hợp tử được di truyền b NST từ bà ngoại là số kiểu tổ hợp giữa các loại giao tử chứa b NST của mẹ với tất cả các loại giao tử đực: $\frac{{n!}}{{b!(n - b)!}}$.2n = $C_n^b$.2n

- Số loại hợp tử được di truyền a NST từ ông nội và b NST từ bà ngoại là số kiểu tổ hợp giữa các loại giao tử đực chứa a NST của cha với các loại giao tử cái chứa b NST của mẹ:   

$\frac{{n!}}{{a!(n - a)!}}$ . $\frac{{n!}}{{b!(n - b)!}}$ = $C_n^a$.$C_n^b$

Tính số NST môi trường cung cấp

a. Số NST môi trường cung cấp cho a tế bào sinh giao tử giảm phân tạo giao tử:  a.2n

b. Số NST môi trường cung cấp cho cả quá trình phát sinh giao tử từ a tế bào sinh dục sơ khai:  (2k+1 – 1).a.2n

(k là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai)

Bài tập tự luyện

10 bài tập trắc nghiệm dưới đây sẽ đi qua lần lượt các dạng bài tập kể trên. Áp dụng thành thạo các công thức về giảm phân và thụ tinh, chắc chắn các em có thể xử lý các bài tập đã cho rất dễ dàng.

Sinh học sẽ nằm trong tổ hợp môn Khoa Học Tự Nhiên trong năm 2017. Tuy nhiên, điểm môn Sinh học vẫn có thể được tính riêng để phục vụ việc xét tuyển Đại Học - Cao Đẳng, vậy nên không thể lờ là đâu nhé. Nếu lượng bài tập ở trên là hơi ít, Lize còn 1 kho bài tập đề thi khổng lồ cho các em xử lý đó:

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X