Lý thuyết và bài tập câu gián tiếp trong tiếng Anh (Report speech)

15:56 24/10/2016

Khi chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp trong tiếng Anh, học sinh cần chú ý một số nguyên tắc quan trọng. Các nguyên tắc chuyển đổi này phụ thuộc vào loại câu trực tiếp. Bài viết cũng sẽ giới thiệu đến các em một số bài tập câu gián tiếp nâng cao trong tiếng Anh, kèm theo đó là đáp án chi tiết.

Câu gián tiếp trong tiếng Anh

 

 

 

 

 

Phương pháp chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Với mỗi loại câu trực tiếp, chúng ta có các nguyên tắc chuyển sang câu gián tiếp khác nhau trong tiếng Anh. Bài viết sẽ đề cập đến Câu trần thuật, Câu hỏi và Câu mệnh lệnh.

CÂU TRẦN THUẬT

3 nguyên tắc khi chuyển từ 1 câu trực tiếp sang gián tiếp:

  • Lùi 1 thì

Trực tiếp

Gián tiếp

Hiện tại đơn

Vd: He does

Quá khứ đơn

He did

Hiện tại hoàn thành

Vd: He has been

Quá khứ hoàn thành

He had been

Hiện tại tiếp diễn

Vd: He is doing

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

He was doing

Quá khứ đơn

Vd: He did

Quá khứ hoàn thành

He had done

Quá khứ tiếp diễn

Vd: He was doing

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

He had been doing

Quá khứ hoàn thành

Vd: He had done

Quá khứ hoàn thành

He had done

Tương lai đơn: will V

would V

Tương lai dự định: is/am/are going to V

was/were going to V

can/may/must V

could/might/had to V

 

  • Thay đổi từ/cụm từ

this → that

these → those

ago → before

yesterday → the previous day

               → the day before

here → there

today → that day

tonight → that night

the day before yesterday

→ two days before

now → then

right now → right then

tomorrow → the next day

                 → the following day

the day after yesterday

→ two days after

 

  • Thay đổi đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, tân ngữ và tính từ sở hữu

VD: “I met Jane”, said Laura. à Laura said she had met Jane.

Sơ đồ tư duy cho giúp các bạn nhớ các nguyên tắc nhanh hơn nhé.

bài tập câu gián tiếp trong tiếng Anh

CÂU HỎI

Với chuyển câu hỏi trực tiếp sang gián tiếp, ta vẫn áp dụng 3 nguyên tắc như trên.

  • Câu hỏi bắt đầu với các trợ động từ:

Cách làm: thêm If/whether + đảo trợ động từ hoặc động từ to be xuống sau chủ ngữ + 3 nguyên tắc chuyển

VD: "Does John understand music?" he asked.

→ He asked if/whether John understood music.

  • Câu hỏi có từ đề hỏi bắt đầu who, whom, what, which, where, when, why, how:

Cách làm: giữ nguyên các từ để hỏi + đảo trợ động từ hoặc động từ to be xuống sau chủ ngữ + 3 nguyên tắc chuyển

VD: "What is your name?" he asked.

→ He asked me what my name was.

  • Các dạng đặc biệt của câu hỏi trong lời nói gián tiếp

Shall/ would dùng để diễn tả đề nghi, lời mời:

VD: "Shall I bring you some tea?" he asked. → He offered to bring me some tea.

            "Shall we meet at the theater?" he asked. → He suggested meeting at the theater.

Will/would dùng để diễn tả sự yêu cầu:

VD: “Will you help me, please?” asked he. → He asked me to help him.

            “Will you lend me your dictionary?” he asked. → He asked me to lend him my dictionary.

CÂU MỆNH LỆNH

Để chuyển sang câu mệnh lệnh gián tiếp, chúng ta sẽ sử dụng các động từ trần thuật phù hợp với từng ngữ cảnh và cấu trúc tương ứng khi dùng các động từ đó.

VD:

  • order sb to do sth = ra lệnh bảo ai làm gì

“Go away!”, he ordered the boys. à He ordered the boys to go away.

  • ask sb to do sth = bảo ai làm gì

“Listen to me, please.” à He asked me to listen to him.

remind sb to do sth = remind sb of doing sth = nhắc nhở ai làm gì

“Don’t forget to say goodbye to her.” said my mother.

→ My mother reminded me to say goodbye to her.

→ My mother reminded me of saying goodbye to her.

CÂU CẢM THÁN

VD: “What a lovely dress!”, she exclaimed.

→ She exclaimed that the dress was lovely.

She exclaimed that the dress was a lovely one.

She exclaimed with admiration at the sight of the dress

Bài tập câu gián tiếp trong tiếng Anh có đáp án

Dưới đây là một số bài tập tiếng Anh, bao gồm cả cơ bản và nâng cao, giúp các bạn củng cố kiến thức về câu gián tiếp của mình.

Tiếng Anh là môn học thường xuyên cần được luyện tập, kiến thức sau 1 thời gian không động đến chắc chắn sẽ bị mờ nhạt đi rất nhiều. Luyện tập với bài tập 30-60 phút/ngày sẽ là thời gian lý tưởng nhất.


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X