Phonetics – Ngữ âm

16:24 09/08/2016

Ngữ âm luôn chiếm một số lượng câu hỏi nhất định trong đề thi THPT quốc gia (đề thi đại học). Phonetics - Ngữ âm được đánh giá là một mảng kiến thức tương đối khó với học sinh Việt Nam.

Hướng dẫn giải bài tập Phonetics – Ngữ âm tiếng Anh lớp 12

Bài tập Ngữ âm tiếng anh

Lý thuyết

Ngữ âm là gì?

Phần ngữ âm được chia ra làm 2 dạng: phát âm và vần nhấn. Cả 2 dạng bài tập này đều vô cùng đa dạng mà không có một phương pháp làm bài nào cụ thể để giải quyết tất cả các dạng cùng một lúc. Những phương pháp làm bài chủ yếu được xây dựng từ kinh nghiệm làm bài, và tất nhiên không thể áp dụng cho mọi trường hợp. Vậy nên làm nhiều bài tập, thực hành phát âm vẫn là phương pháp tốt nhất để tự tin xử lý dạng bài tập Ngữ âm trong tiếng Anh.

Một số dạng phát âm phổ biến trong Ngữ âm tiếng Anh:

Phát âm s/es trong tiếng Anh

+ Danh từ số nhiều: How many penS are there in your schoolbag?

+ Động từ thời hiện tại đơn sau chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít: He goES to school by bus

+ Sở hữu cách của danh từ: Mary'S brother is a doctor

+ Dạng rút gọn của "is" hoặc "has": He'S been a famous student since he was 15 years old

Phát âm s/es sẽ được chia làm 3 dạng /s/, /z/, /iz/

  • Phát âm là /s/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/
Ví dụ Loại từ Phiên âm
Develops v /dɪˈveləpS/
Meets v /miːtS/
Books n /bʊkS/
Laughs v / læfS/
Months n /mʌnθS/
  • Phát âm là /z/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/và các nguyên âm
Ví dụ Loại từ Phiên âm
Pubs n /pʌbZ/
Birds n /bɜːrdZ/
Buildings n /ˈbɪldɪŋZ/
Lives v / lɪvZ/
Breathes v /briːðZ/
Rooms n /ruːmZ/
Means v /miːnZ/
Things n /θɪŋZ/
Fills v /fɪlZ/
Cars n /kɑːrZ/
Dies v /daɪZ/
Windows n /ˈwɪndoʊZ/
  • Phát âm là /ɪz/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/
Ví dụ Loại từ Phiên âm
Kisses v,n /'kɪsIZ/
Dances v /'dænsIZ/
Boxes n /'bɑːksIZ/
Roses n /'roʊzIZ/
Dishes n /'dɪʃIZ/
Rouges v /'ruːʒIZ/
Watches v /'wɑːtʃIZ/
Changes v /'tʃeɪndʒIZ/

Phát âm ed trong tiếng anh

Phát âm ed trong tiếng anh chia làm 3 dạng: /id/, /d/ và /t/. 

  • Phát âm là /ɪd/ khi đồng từ tận cùng bằng hai phụ âm /t/, /d/
Ví dụ Loại từ Phiên âm
Wanted v /ˈwɑːntID/
Needed v /'niːdID/
Lifted v /'lɪftID/
Translated v / trænsˈleɪtID/
Collected v / kəˈlektID /
Supported v /səˈpɔːrtID/
Landed v /ˈlændID/
Punted v /'pʌntID/
  • Phát âm là /d/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm
Ví dụ Loại từ Phiên âm
Robbed v /rɑːbD/
Hugged v /hʌgD/
Loved v /lʌvD/
Closed v /kloʊzD/
Rouged v /ruːʒD/
Changed v /tʃeɪndʒD/
Breathed v /briːðD/
Climbed v /klaɪmD/
Mentioned v /ˈmenʃnD/
Banged v /bæŋD/
Travelled v /ˈtrævlD/
Entered v /ˈentərD/
Cried v /kraɪD/
  • Phát âm là /t/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh /p/, k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/
Ví dụ Loại từ Phiên âm
Stopped v /stɑːpT/
Looked v /lʊkT/
Laughed v /læfT/
Sentenced v /ˈsentənsT/
Washed v /wɑːʃT/
Watched v /wɑːtʃT/

Bài tập và lời giải

Sau đây sẽ là một số dạng bài tập ngữ âm tiếng anh cả cơ bản và nâng cao. Lời giải ở phía cuối nhé, nhưng trước tiên hãy xem mình có thể hoàn thành được bao nhiêu câu.

Với thay đổi từ Bộ Giáo Dục trong năm 2017, đề thi tiếng Anh cũng như các môn ngoại ngữ khác cũng sẽ phần nào bị thay đổi. Dạng bài tập sẽ bị biến đổi đôi chút để phù hợp với thời gian làm bài bị rút ngắn. Cách tốt nhất để ứng phó với thay đổi, đó là luyện tập.

Hi vọng các em sẽ "bớt sợ" dạng câu hỏi này trong đề thi THPT quốc gia.


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X